Terug

Verantwoordingsproces

Heeft uw organisatie in 2023 een overeenkomst gesloten voor het leveren van zorg in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet met één van zes samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland? Dan is het belangrijk dat u uw zorg verantwoordt. 

De zes gemeenten zijn Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. De gemeenten hanteren de meest recente versie van het algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet voor de verantwoording en de controle van deze zorg.

Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland coördineert het verantwoordings- en controletraject voor de zes regiogemeenten.

Wat betreft het verantwoordingsproces voor het boekjaar 2023, vestigen we graag uw aandacht op het volgende: Per 1 juli 2023 zijn de nieuwe overeenkomsten ingegaan die voortkomen uit de aanbesteding Wmo-Jeugd 2023. Het is mogelijk dat sommige aanbieders nog onder het oude contract vallen. Alle aanbieders met omzet in 2023 onder zowel de oude- als de nieuwe contractering dienen verantwoording aan te leveren. Graag extra aandacht voor producten met zowel oude tarieven als nieuwe tarieven bij de verantwoording voor boekjaar 2023.

Wat verwachten we van u?


Als uw totaal-productie over 2023 (voor Wmo en Jeugdwet gezamenlijk) voor ten minste één van de zes regiogemeenten €50.000,- of meer is, dan laat u de productieverantwoordingen (voor zowel Wmo en Jeugd) van alle regiogemeenten door uw accountant voorzien van een controleverklaring.

Indien de totaal-productie over 2023 (voor Wmo en Jeugdwet gezamenlijk) voor elke regiogemeente afzonderlijk minder dan €50.000,- is, dan kunt u volstaan met het indienen van ondertekende productieverantwoordingen volgens de landelijke formats.

Het landelijke accountantsprotocol en model productieverantwoordingen zijn ook landelijk digitaal beschikbaar. 

Planning


U moet zich houden aan de gestelde termijnen voor het verantwoordingsproces, zoals we hebben afgesproken in de werkafspraken.


Voor de verwerking van de documenten is het van belang dat productieverantwoording aangeleverd wordt in zowel Excel als PDF-format.

Declaraties over 2023


Voor tijdige uitbetaling van uw declaraties, is het belangrijk dat u uw declaraties ook voor de vastgestelde deadlines indient.

  • Nieuwe declaraties over 2023 worden in behandeling genomen tot en met 31 januari 2024.
  • Hersteldeclaraties over 2023 worden in behandeling genomen tot en met 29 februari 2024.
  • Declaraties over 2023 die na 1 maart 2024 worden ingediend, worden mogelijk niet direct door de gemeenten in behandeling genomen en of betaald.

Als u over 2023 nog zaken mist, zoals bijvoorbeeld toewijzingen, dan willen wij u vragen vóór 1 februari contact op te nemen met de desbetreffende gemeente.

Vragen?


Heeft u vragen over het verantwoordings- en controletraject, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres verantwoording@regiorivierenland.nl.