Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Wij zijn verplicht om zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Hieronder leggen wij daarom onze werkwijze uit. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Als u deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt die u aanlevert. De persoonsgegevens die Regio Rivierenland verwerkt betreffen onder andere naam, functie, adresgegevens van uw organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een doel is vastgesteld en een rechtmatige grondslag van toepassing is. Regio Rivierenland gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:  

  • Voor de verzending van vergaderstukken van vergaderingen waar u deelnemer bent of waaraan u adviseert.
  • Voor de verzending van onze periodieke nieuwsbrief met informatie over de voortgang van projecten binnen de afgesproken programma's. 
  • Voor de verzending van mailings met betrekking tot de samenwerking en het platform waarop we dat doen.
  • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarin of waarbij u onderdeel of partij bent.
  • Om een verplichting na te komen die in de wet staat.
  • Voor de goede vervulling van de taken die de Regio Rivierenland uitvoert voor of namens het bevoegd gezag.
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn of indien dat voor een goede uitvoering van de wettelijke en publiekrechtelijke taken noodzakelijk is. Deze derden dienen zich ook aan de privacyregels te houden. Daarover maken we goede afspraken.

Profilering in Regio Rivierenland
Regio Rivierenland heeft geen regulieren taken waarbij gebruik wordt gemaakt van profilering. In de toekomst kunnen er mogelijk projecten worden gerealiseerd waarbij dit het geval is. In die specifieke gevallen doen wij dit onder de volgende voorwaarden: burgers en bedrijven worden vooraf actief geïnformeerd over de profilering en hen wordt toestemming gevraagd. Burgers en bedrijven zijn ten allen tijden gerechtigd hiervoor geen toestemming te geven. Het niet geven van toestemming heeft op geen enkele manier invloed op deelname, betrokkenheid en kansen.

Big data onderzoek en tracking
Regio Rivierenland heeft geen reguliere taken waarbij gebruik wordt gemaakt van big data en tracking. In de toekomst kunnen er mogelijk projecten worden gerealiseerd waarbij dit het geval is. In die specifieke gevallen worden burgers en bedrijven vooraf actief geïnformeerd over het gebruik van big data en tracking. Er wordt dan aangegeven onder welke voorwaarden er gebruik van wordt gemaakt en op welke punten het wordt gebruikt.

Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, Regio Rivierenland wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data-onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Regio Rivierenland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven of dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de aangeboden diensten. Bepalingen over bewaartermijnen zijn onder andere opgenomen in de Archiefwet.

Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren. 

Beveiliging persoonsgegevens
Regio Rivierenland beveiligt alle persoonsgegevens en zorgt ervoor dat alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Dit moet voorkomen dat uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wanneer dit onverhoopt toch gebeurt, is sprake van een datalek. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt Regio Rivierenland dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Regio Rivierenland het datalek niet alleen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook aan de betrokkenen. 

Welke rechten heeft u?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, blokkeren of te verwijderen. U kunt tevens aangeven dat u een beperking wilt van de u betreffende verwerking en u kunt  tegen de verwerking bezwaar maken. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt hiertoe een verzoek indienen bij Regio Rivierenland. Het is daarbij belangrijk dat u kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren, beperken of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan fg@regiorivierenland.nl of per brief aan Regio Rivierenland, Postbus 137, 4000 AC Tiel, onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’.

Contactgegevens die we gebruiken voor het versturen van vergaderstukken, kunt u op deze website zelf inzien en wijzigen. Dit kunt u doen door in te loggen en bij uw Profiel uw gegevens aan te passen. Uw Profiel vindt u bovenin naast het zoekvenster of helemaal onderin de website in de blauwe balk.

Contactgegevens 
Regio Rivierenland heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe Regio Rivierenland met privacy omgaat, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@regiorivierenland.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen via website de Autoriteit Persoonsgegevens.