Terug

JBT voor ouders en verzorgers

Er zijn zorgen over uw gezin of de ontwikkeling van uw kind(eren). Deze zorgen zijn met u besproken. De hulp die u tot nu toe heeft ontvangen, heeft niet voldoende resultaat gehad. Om deze reden bent u uitgenodigd aan de Beschermingstafel van Rivierenland.

Download de flyer

Wie zitten er aan tafel?

 • U en uw kind(eren), als ze ouder zijn dan 12 jaar
 • Iemand die u hebt uitgenodigd. U mag iemand meenemen die u bij kan staan in dit gesprek, bv. een vriend of familielid, hulpverlener of vertrouwenspersoon
 • De hulpverlener die u aan tafel gemeld heeft (de aanmelder)
 • Vertegenwoordiging van het gebiedsteam uit uw gemeente
 • Vertegenwoordiging van de Raad voor de Kinderbescherming
 • De onafhankelijke voorzitter en de secretaris van de Beschermingstafel
 • Een jeugdbeschermer
 • Eventueel andere betrokkenen bij de hulpverlening.

Voorbereiding

Uw inbreng in het gesprek is van groot belang. Het kan daarom prettig zijn om u voor te bereiden op het gesprek aan de Beschermingstafel. U kunt dat doen door:

 • Het Verzoek tot Bespreking (VtB) en/of veiligheidsplan wat door de aanmelder is opgesteld, nog een keer door te nemen;
 • Vragen of zaken die u wilt vertellen vooraf op papier te zetten en mee te nemen
 • Als uw kind(eren) niet bij de Beschermingstafel aanwezig kan/kunnen zijn, mogen zij via een brief aan de voorzitter hun mening kenbaar maken.

Uw kinderen en de Jeugdbeschermingstafel

Kinderen boven de 12 worden ook gehoord. De voorzitter en medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming praten in principe direct voorafgaand aan het gesprek apart met uw kind(eren).

Meestal neemt het kind niet deel aan het grote gesprek, maar indien dit gewenst is kan dit wel. Dit wordt besloten aan het eind van het voorgesprek.

Hoe verloopt een gesprek?

 • De bespreking duurt ongeveer één uur.
 • De voorzitter begint met een voorstelrondje. Wie zitten er aan tafel?
 • De voorzitter legt kort uit hoe de bespreking eruit gaat zien
 • Daarna kunt u zelf vertellen wat er goed gaat, wat uw zorgen zijn en wat u denkt dat er nodig is
 • Om de situatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen krijgt iedereen de gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden
 • Vervolgens bespreken we aan de hand van het veiligheidsplan
  dat u samen met de hulpverlener heeft opgesteld, welke afspraken aanvullend nodig zijn en welke besluiten hierover genomen moeten worden
 • Als alle afspraken zijn gemaakt en besluiten zijn genomen, beëindigt de voorzitter het gesprek. 

Na het gesprek krijgt u een brief met daarin het besluit, de afspraken en de gegevens van de contactpersoon.

Wat besluit de JBT?

Er zijn drie uitkomsten mogelijk:

1. De vrijwillige hulpverlening vanuit het gebiedsteam wordt voortgezet. Lopende afspraken worden bijgesteld of er worden nieuwe afspraken gemaakt om de veilige ontwikkeling van uw kinderen te verbeteren.

2. Er wordt aan uw gezin een jeugdbeschermer toegewezen, die de
hulpverlener van het gebiedsteam ondersteunt (actieve consultatieve
dienstverlening, ACD). Samen zien zij toe op de veilige ontwikkeling van uw kind(eren) en op het nakomen van de gemaakte afspraken. Deze hulpverlening is nog steeds vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

3. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling)
nodig is. De hulpverlener van het gebiedsteam en/of de
jeugdbeschermer blijft tijdens het raadsonderzoek betrokken.